DID-LAB

Design, Innovation og DigitaliseringsLab (DID-LAB) er et forskningslaboratorium, der samler en række forskere på tværs af IT-Universitetet i København. Labbet har derudover en række medlemmer fra både det private erhvervsliv og andre danske universiteter. Det er en interdisciplinær gruppe, som forener kompetencer, viden og metoder på tværs af faggrænser og sektorer. På baggrund af en stærk forankring i både virksomheder, offentlige insitutioner, NGO’er og Universiteter er labbet et knudepunkt for fælles ambitioner om at skabe bedre digitale designs på såvel individuelt, organisatorisk såvel som samfundsøkonomisk plan.

DID-LAB skal undersøge digital eksklusion af udsatte ældre

Hvad betyder det for udsatte ældre, at kontakten til det offentlige system i høj grad er blevet digitaliseret? Det skal to ITU-forskere undersøge i et nyt forskningsprojekt støttet af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Det danske samfund har gennemgået en omfattende digitalisering henover de sidste 20 år. For mange er det en lettelse at kunne klare ærinder med det offentlige via nettet, men for udsatte grupper i samfundet kan forventningen om at kunne begå sig på de digitale kanaler være en belastning, der fører til yderligere marginalisering.

I et nyt toårigt forskningsprojekt vil lektor Morten Hjelholt og ph.d.-studerende Jannick Schou fra forskningslaboratoriet DID-LAB på IT-Universitetet undersøge, hvordan udsatte ældre borgere oplever digitaliseringen.

”Som samlet gruppe er ældre rigtig godt med i forhold til digitalisering, men der findes ensomme udsatte, som står udenfor samfundet. Det er mennesker, der på forskellig vis oplever ikke at kunne leve op til det tempo og de krav, som samfundet stiller,” siger Morten Hjelholt

Digitalisering sætter udsatte under pres

I tæt samarbejde med Fonden Ensomme Gamles Værn, som støtter projektet med 800.000 kroner, vil forskerne lave kvalitative interviews med 30 udsatte ældre om deres erfaringer med digital kontakt til det offentlige.

”For disse mennesker bliver den gennemgribende digitalisering af offentlige kernefunktioner, som eksempelvis post fra det offentlige, nye områder, hvor de bliver sat under pres. I disse dagligdagssituationer bliver det tydeligt, hvem der kan følge med, og hvem der ikke kan. Sat lidt på spidsen: hvem der er ”duelige” samfundsborgere. Det kan medføre en følelse af at være koblet fra og ekskluderet. Det er denne type oplevelser, vi vil kigge nærmere på,” forklarer han videre.

Forskerne vil desuden interviewe medarbejdere i syv danske kommuner om deres praksisser i mødet med denne gruppe borgere.

Udsatte grupper risikerer digital eksklusion

Ifølge ITU-forskerne kommer projektet til at udfylde et hul i forskningen – der er nemlig ikke tidligere lavet tilsvarende undersøgelser i en dansk kontekst.

Den internationale forskning peger dog på, at ældre og udsatte grupper i særlig grad risikerer at blive ”digitalt ekskluderede” – et begreb, der kan dække over mange forskellige situationer, påpeger ph.d.-studerende Jannick Schou.

”Det kan være alt fra følelsen af utilstrækkelighed, når man skal bruge digitale teknologier, til ikke at have adgang til teknologierne eller kunne navigere rundt i de digitale systemer. I det offentlige system skelner man skarpt mellem digitale og ikke-digitale borgere, men i praksis står en del borgere angivet som digitalt inkluderede i statens systemer på trods af, at de ikke er i stand til at bruge systemerne,” siger han.

Ældres historier samles i en bog

Med forskningsprojektet vil forskerne derfor nuancere fortællingen om digitaliseringen af Danmark. Blandt andet ved at samle interviewpersonernes erfaringer og historier i en bog.

”Der er en række vigtige fortællinger om ikke at føle sig som en del af fællesskabet og ikke at kunne leve op til tidens forventninger og krav. Det er historier om de menneskelige konsekvenser ved ikke at blive eller føle sig anerkendt som borger på lige fod med andre. Det er den slags historier, vi gerne vil viderebringe. Udsatte grupper er ofte dem, der har allersværest ved at blive hørt i den offentlige debat, men det er i virkeligheden dem vi burde lytte til, når vi begynder at lave storstilede politiske og institutionelle forandringer,” siger Jannick Schou.

Forskningsprojektet skydes i gang med et seminar på IT-Universitetet i september, hvor fagfolk fra kommuner, interesseorganisationer og private virksomheder er velkomne til at deltage.

Projektet skal desuden udmunde i to arbejdsrapporter målrettet kommunale ledere, brancheorganisationer og beslutningstagere samt en afsluttende konference i 2020.

Mere information

Morten Hjelholt, lektor, telefon 7218 5020, email mohje@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk

Tekst af Vibeke Arildsen (https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2018/itu-projekt-skal-undersoege-digital-eksklusion-af-udsatte-aeldre)

Ny bog om offentlig digitalisering!

Jannick Schou (PhD studerende) og Morten Hjelholt (lektor og leder af DID-LAB) har netop udgivet en ny bog på forlaget Palgrave Macmillan kaldet Digitalization and Public Sector Transformations. Bogen er en undersøgelse af, hvordan digitaliseringsprocesser i den offentlige sektor er med til at skabe en række storstilede institutionelle og sociale forandringer. Bogen samler op på flere års empirisk forskning og præsenterer en ny samlet ramme for at forstå digitalisering som et politisk projekt.

 

‘Jannick Schou and Morten Hjelholt have written an important contribution to the literature on the evolution of digital public services. Rather than defaulting to the technocratic narratives of many writers, they demonstrate that digitalization is part of an ideological project. This book should be read by everyone interested in electronic government.’

― Karl Löfgren, Associate Professor, School of Government, Victoria University of Wellington.

Du kan læse mere om bogen her.

DID-LAB repræsenteret i ekspertudvalg om digitaliseringen af journalistik og kommunikation

Hvordan påvirker og forandrer digitaliseringen journalistik- og kommunikationsfagene og deres fremtid? Og hvordan skal arbejdesmarkedet og uddannelsesinstitutionerne forholde sig til det? Det er de centrale spørgsmål, som et ekspertudvalg under Dansk Journalistforbund nu skal besvare.

Aske Kammer, der er adjunkt på IT-Universitetet i København og medlem af DID-LAB, er medlem af ekspertudvalget. Han har gennem en årrække forsket netop i spørgsmålet om, hvad digitaliseringen gør ved journalistikken og dens rammevilkår. Han har tidligere i 2018 udgivet bogen Digital journalistik på forlaget Samfundslitteratur.

Ekspertudvalget ledes af den tidligere chefredaktør på Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende Troels Myhlenberg og består derudover af Louise Roug (redaktør, Huffington Post), Trine Nielsen (direktør for uddannelse og viden, DMJX), Claus Skytte (iværksætter), Magnus Bjerg (digital projektleder, tv2.dk), Rasmus Ibfelt (kreativ direktør), Jannie Møller Hartley (lektor og studieleder i Journalistik på RUC), Anna Rørbæk (kommunikationschef, Børnefonden) og Marchen Neel Gjertsen (politisk redaktør på Jyllands-Posten og formand for Folketingets Presseloge) samt Søren Schultz Jørgensen (Kontrabande) som sekretær.

Ny bog om digital journalistik

Digital journalistik er et relativt nyt fænomen, der på én gang udfordrer og viderefører journalistikken, som den har set ud gennem det seneste århundrede. For digital journalistik omfatter brugerdeltagelse, deadlines hvert 5. minut og mediekonvergens såvel som traditionelle redaktionelle rutiner og klassiske journalistiske værdier. På den måde er det en paradoksal størrelse, der spænder over både forandring og kontinuitet, og som fortsat rummer et stort udviklingspotentiale i det digitaliserede samfund.

Bogen Digital journalistik er en kort og letlæst introduktion til den digitale journalistik og dens formater, forandringer og forretningsmodeller. Fokusset er primært på danske forhold, men der inddrages også eksempler fra den internationale medieverden.

Bogen er skrevet af Aske Kammer, der er adjunkt ved IT-Universitetet i København og medlem af Design, Innovation og DigitaliseringsLab (DID-Lab). Den er primært rettet mod medie-, journalistik- og kommunikationsstuderende – men den kan også sagtens læses af alle andre, der er interesserede i journalistikken og dens udvikling i den ændret sammenhæng, som digitalisering har afstedkommet.

Digital journalistik er netop udkommet på forlaget Samfundslitteratur.

Morten Hjelholt er blevet udpeget som rådsmedlem til Det Centrale Handicapråd

Leder af DID-LAB, Morten Hjelholt, er blevet udpeget som nyt rådsmedlem til Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet. Det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN’s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet. Læs mere om rådet. 

Morten Hjelholt har blandt andet forsket i forholdet mellem digitalisering og handicappede borgere med særligt fokus på social inklusion. Det er senest sket i projektet Digital Social Inklusion finansieret af TrygFonden i samarbejde med GladFonden. Han tiltræder som rådsmedlem d. 1. januar 2018.

Ny bog sætter fokus på, hvad digitaliseringen gør ved os

Digitaliseringen omfavner stort set alt og alle i det danske velfærdssamfund. For langt de fleste danske borgere er hverdagen blevet gennemgribende digital over de sidste tyve år. Men hvad vil det egentlig sige at være en digital borger? Og hvordan kan denne nye figur observeres og studeres?

Bogen, Den digitale borger, som udkom d. 2. november 2017 på Hans Reitzels Forlag, stiller skarpt på nogle af de mange ubesvarede spørgsmål, der er fulgt i kølvandet på de seneste årtiers hastige digitale og samfundsmæssige forandringer. Morten Hjelholt og Jannick Schou (henholdsvis lektor og ph.d.-studerende ved IT-Universitetet) har skrevet bogen på baggrund af flere års fælles forskning.

Ifølge Morten Hjelholt, der leder det nystartede Design, Innovation og Digitaliserings Lab (DID-LAB) på IT-Universitetet, har formålet med bogen været at gøre opmærksom på fremkomsten af en helt ny politisk figur; nemlig den digitale borger.

– Bogen anlægger det perspektiv, at den digitale borger ikke nødvendigvis er den samme alle steder. Denne nye figur er derimod altid indlejret i bestemt praksisser og samfundspositioner. Derfor samler bogen fire udvalgte empiriske nedslagspunkter. Den ser på staten og centraladministrationen og analyserer en række politiske dokumenter og strategier, der er blevet produceret over de seneste to årtier. Den ser på hjemmet, hvor familier er blevet interviewet om deres digitale hverdag og relationer. Den sætter skarpt på borgere med funktionsnedsættelser, hvor digitale løsninger tit kan hjælpe med at overkomme handicaps samtidig med, at det også åbner for nye etiske diskussioner. Og den præsenterer en række fund fra interviews og observationer i kommuners borgerservicecentrer, hvor rollen som frontmedarbejder i en digital tidsalder er blevet markant ændret, forklarer Morten Hjelholt.

I bogen knyttes disse forskellige synsvinkler sammen for at påpege, at der ikke findes ét udsigtstårn, hvorfra den digitale borger kan betragtes. Hvis vi vil forstå digitaliseringens mange potentialer og udfordringer, bliver vi nødt til at undersøge og diskutere de zoner og skæringspunkter, hvori nutidige sociale relationer skabes. Bogen er dermed først og fremmest henvendt til mennesker, der er engagerede i digital og politisk udvikling, og som vil være med til at forstå og løse kommende digitale udfordringer, siger de to forskere.

Bogen ”Den digital borger” er et af de første færdige produkter fra DID-LAB. Laboratoriet har fornylig fået tilknyttet en række eksterne samarbejdspartnere, heriblandt Center for IT-ledelse på Aalborg Universitet, Institut for Menneskerettigheder og flere private virksomheder. Ifølge Morten Hjelholt betyder dette, at det fremadrettet vil blive muligt at dykke endnu dybere ned i analyserne af den digitale borger og det digitale samfund.

Læs mere om bogen her

Nye publikationer fra DID-LAB

Medlemmer af DID-LAB har udgivet en række publikationer over de sidste par måneder. Disse samler op på både igangværende og afsluttede projekter, og præsenterer en lang række nye forskningsresultater. Fokus er særligt på, hvad det vil sige at være og blive gjort til en digital borger. Du kan se alle DID-LABs udgivelser her.

Ny bog: Den digitale borger

Morten Hjelholt & Jannick Schou
Hans Reitzels Forlag
Udkommer 2. november 2017

Digitaliseringen af velfærdsstaten påvirker i større eller mindre grad alle. Men hvad vil det sige at blive gjort til og være en digital borger? Hvilke fortællinger, perspektiver og blikke er der på den digitale borger i dag? Og hvordan håndterer det enkelte individ disse nye forventninger i sin dagligdag? Disse spørgsmål undersøger denne bog ved at sætte fokus på den digitale borger som en grundlæggende ny politisk figur i den danske velfærdsstat.

Bogen samler resultaterne fra en række studier og forskningsprojekter, som DID-LAB har stået i spidsen for og medvirket i. Dette tæller bl.a. projektet Digital Social Inklusion, ledet af Morten Hjelholt i samarbejde med TrygFonden og GladFonden.  Læs mere her.

Nyt bogkapitel i antologi

“The Digital Divide and Citizen Classifications” af Morten Hjelholt & Jannick Schou

Dette kapitel undersøger, hvordan (digitale) borgere skabes i et sammenspil med statslige teknologier. Med udgangspunkt i klassificeringsteori præsenterer kapitlet et teoretisk rammeværktøj og viser herefter, hvordan dette kan anvendes i et historisk studie af civil registrering og marginalisering.

Kapitlet er en del af antologien “Theorizing Digital Divides” redigeret af Massimo Ragnedda og Glenn W. Muschert, som en del af serien Routledge Advances in Sociologi. Læs mere.

Nyt samarbejde med Humade!

DID-LAB har indgået et nyt samarbejde med Humade: et dansk digitalt bureau, der siden 2010 har fokuseret på at skabe løsninger i mødet mellem teknologi og mennesker. Formålet med samarbejdet er fremadrettet at danne ramme om en række praksisnære forskningsprojekter, der skal sammentænke skabelsen af dyb forskningsbaseret viden med udarbejdelsen af nye digitale løsninger. Disse projekter vil særligt have fokus på udsatte grupper og brugerdrevne designprocesser.

Humade bidrager med stor faglig ekspertise inden for brugerdrevet design, prototyping og agile metoder. Bureauet har tidligere arbejdet med lang række interesseorganisationer, offentlige institutioner, NGO’er og ministerier, og har derudover en særlig forkærlighed for start-ups.

Leder af DID-LAB, lektor Morten Hjelholt, udtaler i forbindelse med samarbejdet: “Her i DID-LAB ser vi frem til et yderst spændende og fremtidssikret samarbejde. Humade er en enormt kompetent, ambitiøs og interessant partner, der netop sætter brugere i centrum og derved formår at skabe reel værdi. Jeg ser derfor samarbejdet som en unik mulighed for at skabe radikalt nye digitale eksperimenter og løsninger i krydsfeltet mellem forskning og praksis.” 

Lis Witte, director og partner i Humade, vil fremadrettet indgå som fast sparringspartner og ekstern ekspert i DID-LAB.

Læs mere på http://humade.com/

Velkommen til DID-LAB!

Design, Innovation og DigitaliseringsLab, forkortet til DID-LAB, er et nyt interdisciplinært forskningslaboratorium på IT-Universitetet i København. Labbet samler en lang række forskere på tværs af universitetet, der sammen ønsker at udforske og undersøge, hvordan design, innovation og digitalisering påvirker hinanden gensidigt i det digitale samfund.

Ved at kombinere metoder, teorier og tilgange fra en lang række forskellige fagligheder — lige fra participatory design og datalogi til science and technology studies og sociologi — søger vi både at forstå implikationerne ved nye digitale samfund og indgå aktivt i udformingen af nye løsninger. Vi eksperimenterer blandt andet med inkluderende designlaboratorier, sætter fokus på, hvordan digitaliseringsprocesser påvirker udsatte grupper og foreslår nye tiltag i tæt dialog med partnere på tværs af den private og offentlige sektor. DID-LAB er bygget på en grundlæggende tese om, at dybdegående forskning og praksisnær impact går hånd i hånd.

DID-Lab har en række medlemmer fra både det private erhvervsliv og andre danske universiteter. Det er en interdisciplinær gruppe, som forener kompetencer, viden og metoder på tværs af faggrænser og sektorer. På baggrund af en stærk forankring i både virksomheder, offentlige insitutioner, NGO’er og Universiteter ønsker vi, at labbet skal være et knudepunkt for fælles ambitioner om at skabe bedre digitale designs på et individuelt, organisatorisk såvel som samfundsøkonomisk plan.

Læs mere om Hvem vi er, Vores Partnerskaber og Nyeste Publikationer.